ANBI

Het RSIN dan wel het fiscaal nummer met betrekking tot de STEG is 62.53.647

Stichting Evangelische Gemeenschap te Oegstgeest

Geactualiseerd:

21 februari 2024

Volledige naam:

Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG)

Plaats van samenkomsten:

Sinds midden september 2019: Dorpscentrum, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest (telefoon 071-8876656)

Bestuur van de stichting:

J. Kruit (voorzitter), Th.M.M. van Schie (penningmeester), K. H. C. Schuuring (secretaris) en J. van Staveren (bestuurslid)

Website:

http://www.steg-oegsgeest.nl

E-mail contact:

jkruit@casema.nl

SOFI-nummer:

0062.53.647

KvK-nummer:

41166459

Bedoeling van dit document is inzicht te geven in:

  • de werkzaamheden die de stichting verricht
  • de manier waarop de stichting geldelijke middelen verwerft
  • de wijze waarop deze middelen worden beheerd (via periodieke rapportage aan bestuur en gelovigen)
  • de wijze waarop de besteding van de geldelijke middelen van de stichting plaats vindt.

Samenvatting identiteit van de stichting

De stichting wil een Bijbels gefundeerde evangelische gemeenschap zijn, waarin het Woord van God en van Zijn Zoon de Here Jezus Christus centraal staat.

Onze samenkomsten in een zaal van het Dorpscentrum van Oegstgeest, Lijtweg 9, zijn eenvoudig en kenmerken zich door de ontmoeting met de Here Jezus Christus en met de gemeenschap van gelovigen uit de regio Leiden. Wij staan open voor Gods leiding door Zijn geest en willen door woord en daad getuigen van de grote liefde van God voor mensen. We geloven in de kracht van Gods geest en in de spoedige opname van de Gemeente van de Here Jezus Christus. Tot die dag willen we in onze uitingen blijmoedig, tevreden en nuchter zijn. We willen meer een levend organisme dan een organisatie zijn.

Doelstelling volgens de statuten

De stichting heeft ten doel geestelijk leven te wekken en te versterken en de gemeenschap van gelovigen te bevorderen, zonder onderscheid van gezindheid, teneinde de gelovigen toe te rusten voor de taak welke zij hebben.

Werkzaamheden van de stichting

  • het organiseren van samenkomsten en erediensten met als doel God eer te brengen en ontmoeting, onderwijs en verdieping te bieden
  • het organiseren van Bijbel studies met als doel verdieping en opbouw van het geloof
  • het organiseren van gebedsavonden (bidstonden) met als doel gemeenschappelijk gebed en het gebedsleven binnen de gemeenschap te bevorderen
  • het bieden van zielzorg (pastoraat) aan zieken, eenzamen, enz.
  • het uitdragen van ons geloof door te evangeliseren door middel van incidentele activiteiten, maar ook door mensen uit te nodigen voor bepaalde samenkomsten. Voor de komende 5 jaren blijven de werkzaamheden als beleid ongewijzigd.

De manier waarop de stichting financiële middelen verwerft

De stichting kent lidmaatschap noch abonnementen. De enige bron van inkomsten zijn giften en incidenteel een legaat. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Er is geen sprake van een bar of kantine. Bij bepaalde bijeenkomsten wordt koffie en thee aangeboden, ook dat is altijd gratis. Er vindt geen enkele vorm van verkoop plaats. Voor de komende 5 jaren blijft de wijze waarop de stichting geld verwerft als beleid ongewijzigd.

Wijze waarop het vermogen van de stichting wordt beheerd

Enige activum is de beneden etage van het pand Middelstegracht 25 te Leiden, eigendom van de stichting, dat gebruikt wordt als onderkomen voor Bijbel studie en eventueel zondagschoolactiviteiten. Er rust geen hypotheekschuld op. Positieve geldbedragen staan op een betaalrekening (5.361.468) en op een spaarrekening, beide bij de ING bank. De stichting heeft geen beleggingsactiviteiten. Voor de komende 5 jaren blijft de wijze waarop de stichting het vermogen beheert als beleid ongewijzigd.

Wijze waarop de besteding van de vermogen van de stichting plaats vindt

Voor de leiding bij de zondagse erediensten en andere samenkomsten wordt een beroep gedaan op de komst van voorgangers uit het land. Hun steun en reiskosten worden vergoed met een totaal bedrag van circa €. 110 per bezoek.

De stichting onderhoudt en beheert de beneden etage van het pand Middelstegracht 25 voor wat betreft de opslag van audiovisuele hulpmiddelen, muziekinstrumenten, liedboeken en overige hulpmiddelen, welke noodzakelijk zijn voor de bijeenkomsten. Er is niemand bij de stichting in loondienst, noch worden er onkostenvergoedingen verstrekt. Alle noodzakelijke werkzaamheden betreffen onbetaald vrijwilligerswerk, dat voortkomt vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wel worden een aantal werkers in het buitenland (zendelingen) financieel gesteund. De contanten van de “zendingbus” en wat er specifiek voor zendingsdoeleinden op de bankrekening binnenkomt, wordt regelmatig verdeeld en overgemaakt naar de werkers in het buitenland, die we als gemeenschap steunen. Er wordt op deze wijze door de gemeenschap jaarlijks circa €. 2000 geofferd. Het betreft vrijwillige bijdragen aan de zendelingen; er is geen sprake van contractuele verplichtingen. De zendingsgelden worden afzonderlijk gehouden van overige stichtingsactiviteiten.

Het stichtingsbestuur houdt toezicht op de financiële middelen en stromen. Voor de komende 5 jaren blijft de wijze waarop het vermogen besteed wordt als beleid ongewijzigd.

Belastingplicht

Belastingkantoor Leiden heeft per brief van 4 november 1995 vastgesteld, dat de stichting niet belastingplichtig is voor omzetbelasting, loonbelasting of vennootschapsbelasting. Er heeft zich tussen 1995 en nu geen wijziging voorgedaan in de situatie en/of gegevens.